The NWAF supports Welsh language and culture in North America and Wales.

Cartref/Home

Digwyddiadau/Events

Jon Roper: Presidents' Day Lecture: Barack Obama (Poster (PDF Format)

Jerry Hunter:Presidents' Day Lecture... Poster (PDF Format)

NWAF Brecon Concert...

NAASWCH Conference...

Welsh-American Links Seminar on 4th of July in Swansea...

St Augustine's Church Concert ...

Mahoning Church presentation...

Contact NWAF in Wales / Cysylltwch SCCA yng Nghymru

The NWAF supports Welsh language and culture in North America and Wales.
NWAF - USA

 

NWAF Director Jonathan Morgan with Former U S President, Jimmy Carter

NWAF Welsh Board Member, Jonathan Morgan, presents Former President Jimmy Carter with a copy of the book, The Welsh in America

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph Parry's Danville Church Restorations (Cymraeg)

Mahoning Presbyterian Church Steeple, for which several concerts have been held by the NWAF to raise money, has now been restored and was dedicated by Pastor Jud Bennett in May 2007. The church is of special interest to the NWAF because of its association with the 19th Century Welsh-American composer, Joseph Parry.

The church was built in the 1850s, shortly before Joseph Parry's family emigrated to Danville, PA to work in the iron rolling mill. Parry was the organist at the church following his return to the town after finishing his musical education in London. The organ, nearly 137 years later, is still played in the church.

NWAF Welsh Board Director, Dr. Dulais Rhys, conducted the Annual Joseph Parry Memorial Gymanfa Ganu at the Church at the time of the dedication, in honour of Parry's birthday, May 21st. .

Adnewyddu Eglwys Joseph Parry

Ym mis Mai 2007, cwblhawyd y gwaith o adnewyddu twr hanesyddol Eglwys Bresbyteraidd Mahoning yn Danville, PA eglwys sydd â chysylltiadau arbennig â SCCA oherwydd ei chysylltiad â'r cerddor Joseph Parry. Cynhaliodd y Sefydliad yng Nghymru nifer o ddigwyddiadau i godi arian at y gwaith atgyweirio, a chyflwynwyd y twr gorffenedig gan weinidog yr eglwys, y Parch Jud Bennett.

Codwyd Eglwys Mahoning yn yr 1850au, ychydig cyn i deulu Joseph Parry ymfudo o Ferthyr Tudful i Danville i weithio yn y melinau haearn. Ar ôl gorffen ei addysg gerddorol yn Llundain dychwelodd Parry i'r dref i fod yn organydd yr eglwys. Mae'r organ, a godwyd yn 1882, yn dal mewn defnydd heddiw.

Dr Dulais Rhys un o Gyfarwyddwyr Cymru o SCCA oedd yr organydd eleni yn y Gymanfa Ganu flynyddol a gynhelir yn yr eglwys i goffau geni Joseph Parry ar Fai 21.

American Board of NWAF Appoints Canadian Director (Cymraeg)

Ken Howells, Canadian Director of the NWAFKen Howells, of Dartmouth, Nova Scotia, was elected to the Board of the NWAF in 2006 and will being serving the Foundation, representing the interests of Welsh-Canadians.

Keen Oceanographer

Ken and family emigrated to Nova Scotia, Canada in 1968 where Ken took up the position of Research Scientist at the Nova Scotia Research Foundation. After working at N.S.R.F. for more than twenty-six years, Ken retired as Director of the Geophysics Group. He then joined the Bedford Institute of Oceanography as a volunteer for two years.

Ken’s mother was from Caerau, near Maesteg and his father from Ystradgynlais. On his father’s return from the War, the family moved to Bridgend and then to St. Athan in the Vale of Glamorgan. When his father was posted to an R.A.F. base in Eastern England, Ken attended King’s School, Peterborough (1952-60).

Welsh Cultural Society of Nova Scotia

He later completed his degrees at Cardiff University and Cambridge. His Ph.D. in Geophysics included work carried out in Spitzbergen. For a further eight years, Ken was a part-time consultant on underground natural gas storage projects and potash and salt exploration. Ken is a past President of the Welsh Cultural Society of Nova Scotia and is currently acting Vice President. He is an avid rugby fan. Other pastimes in retirement are family (three sons and five grandchildren), traveling, playing the euphonium and field hockey.

Bwrdd SCCA yn penodi Cyfarwyddwr o Ganada (English)

 

Ken Howells, Cyfarwyddwr y SCCA o CanadaEtholwyd Ken Howells o Dartmouth, Novia Scotia, i Fwrdd SCCA yn 2006 ac fe fydd yn gwasanethau’r Sefydliad trwy gynrychioli buddiannau Cymry-Canada.

 

Gwyddonydd y Môr Brwd

Ymfudodd Ken a’i deulu i Novia Scotia, Canada, yn 1968 wrth iddo dderbyn swydd fel Gwyddonydd Ymchwil i Sefydliad Ymchwil Novia Scotia. Ar ôl gweithio i’r Sefydliad am dros chwarter canrif, ymdeeolodd Ken fel Cyfarwyddwr y Grwp Geoffiseg. Yna bu’n wirfoddolwr gyda Sefydliad Bedford am ddwy flynedd.

Hanai mam Ken o Gaerau ger Maesteg, a’i dad o Ystradgynlais. Ar ôl i’w dad ddychwelyd o’r Ail Ryfel Byd, symudodd y teulu i Benybont-ar-Ogwr ac yna i Sain Tathan yn Mro Morgannwg. Pan symudwyd tad Ken i orsaf R.A.F. yn nwyrain Lloegr, aeth Ken i ysgol King’s yn Peterborough rhwng 1952 ac 1960.

Cymdeithas Diwylliant Cymru yn Novia Scotia

Gorffennodd Ken raddau yng Nghaerdydd a Chaergrawnt, a’i Ph.D. mewn Geoffiseg a oedd yn cynnwys cyfnod o waith yn Spitzbergen. Am yr wyth mlynedd nesaf, roedd Ken yn ymgynghorydd rhan-amser ar brosiectau storio nwy naturiol o dan ddaear ynghyd ag archwilio am POTASH a halen. Mae Ken yn gyn-Lywydd Cymdeithas Diwylliant Cymru yn Novia Scotia ac yn Is-Lywydd gweithredol ar hyn o bryd. Yn ogystal â dilyn rygbi gydag angerdd, mae’i ddiddordebau eraill yn ei ymddeoliad yn cynnwys ei deulu (tri mab a phump wyr), teithio, canu’r iwffoniwm a hoci maes.

Amdanom/About Us | Contact Us/Cysylltwch Ni | ©2005-2013 NWAF/SCCA | Pen/Top

Valid HTML 4.01 Transitional W3C CSS Validation